Hållbar mat för framtiden
Just nu driver vi projektet ”Hållbar mat för framtiden”, det är ett projekt som finansieras av Region Gävleborg och Tillväxtverket och pågår under perioden 2018-2021

Mål:
Att öka tillväxten och hållbarheten hos livsmedelsföretag och därmed öka självförsörjningsgraden i Regionen och minska sårbarheten

Syfte:
Att skapa förutsättningar för en hållbar ökad livsmedelsproduktion av livsmedel, genom innovativa idéer och produkter i hela värdekedjan samt att öka självförsörjningsgraden och minska sårbarheten i Gävleborg.

Primär målgrupp för projektet:
Små, micro- och medelstora företag inom hela livsmedelskedjan i livsmedelssektorn.


Indirekta målgrupper:
Offentliga sektorn, beslutsfattare, turistsektorn, akademi och ideell sektor.

Målområde 1: Extern information och Resultatspridning
Att sprida information vid möten och träffar med konsument och producentgrupper, organisationer och allmänhet om Livsmedelsfrågor, Föreningen MatVärdens verksamhet och projektet Hållbar mat för framtiden.

Målområde 2: Produktutveckling med fokus på svinn och skogsråvara
Att fler innovativa och nya produkter av tex råvara från skogen och av svinn från livsmedelstillverkning/förädling utvecklas, produceras och saluförs i vår region.

Målområde 3: Offentlig upphandling – Matiga affärer
Att ytterligare öka antalet lokala livsmedelsföretag i kommande offentliga upphandling. Vid nästa upphandling ska ytterligare 5 lokala producenter från Gävleborg leverera till offentlig verksamhet.

Målområde 4: Privata sektorn – Matiga affärer
Att fler lokala livsmedelsprodukter levereras till privat sektor. Minst 10 nya samarbeten ska initieras under projekttiden.

Målområde 5: Bättre förutsättningar genom kompetenshöjande insatser
Att öka kunskap och kompetens hos såväl företag, politiker och tjänstemän som bidrar till att skapa bättre förutsättningar för lokala livsmedelsföretag i regionen. Ca 16 seminarier och 20 dialoger skall ha genomförts under projekttiden.

Målområde 6: Utvärdering och lärande inkl. avslutsarbete
Lärande utvärdering pågår under hela projektet. Personalen, styrelsen, styr- och referensgruppen deltar aktivt i arbetet med att följa projektet, reflektera och säkerställa att projektarbetet arbetar mot att uppfylla projektmålen.

En externt upphandlad granskare av projektet (KONTIGO) kommer att följa projektets arbete och resultat för att sedan avlägga slutrapport för projektet. Slutrapporten kommer att vara offentlig och presenteras vid projektets avslutsarrangemang i sept/okt 2021.