Publikation: Från pitepalt till grönsaker från Ekerö: En studie av butikschefers och konsumenters attityder till lokal mat i Stockholmsregion

Examensarbete 2011 från Södertörns Högskola inom miljö och utveckling. Författare: Landin, L.
Abstrakt:
Matproduktionens globala dimensioner och dess specialiserade och intensiva jordbruksmetoder tär på både den sociala och den ekologiska hållbarheten. Ett minskat avstånd mellan producenter och konsumenter genom konsumtion av mer lokal mat skulle kunna förbättra situationen. Intresset för lokal mat växer, men det finns problem som måste lösas för att det ska kunna växa sig större. I denna studie undersöks butikschefers och konsumenters attityder till lokal mat, genom intervjuer och en enkätundersökning, i syfte att undersöka vilka uppfattningar om lokal mat som finns och hur märkningar kan påverka dessa. Resultaten analyseras utifrån tidigare forskning om miljövänlig matkonsumtion, konsumenters och handlares attityder till lokal mat och hur märkningar kan påverka dessa. Studien indikerar att det finns en oklarhet om vad som egentligen kan kallas lokal mat, varken bland konsumenter eller bland butikschefer finns en enighet om detta. En märkning skulle kunna fungera vägledande för både konsumenter och butikspersonal och tillsammans med bättre marknadsföring och presentation i butiker skulle försäljningen av lokal mat troligen kunna ökas.
Läs rapporten här: http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:424380/FULLTEXT01 

Ämne: Lokal mat
Typ: Rapport
Årtal, källa: 2011, Södertörns Högskola