Publikation: Den närproducerade måltiden: En studie om svensk matturism utifrån de tre perspektiven möjligheter, upplevelser och marknadsföri

Detta är ett examensarbete från 2011 inom Turismvetenskap vid Södertörns Högskola. Författare: Häggebjer, G., Södergren, L.
Abstrakt:
Matturism och närproducerade måltider har fått allt mer uppmärksamhet inom turismnäringen på senare år. I skrivande stund pågår ett projekt kallat Sverige – det nya matlandet som åsyftar att göra Sverige bäst på mat i Europa. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka möjligheter som finns till att skapa närproducerade måltider och hur dessa i sin tur kan bidra till besökarens helhetsupplevelse. Studien har genomförts med en kvalitativ metod där personliga intervjuer ägt rum med personer från projektet Sverige – det nya matlandet eller som på annat sätt är involverade i matturism. Stockholms skärgård med öarna Utö och Ornö har fått svara för det lokala perspektivet på undersökningen. Utifrån intervjuerna har flera slutsatser framkommit. Det finns möjligheter att bedriva matturism med närproducerade råvaror och efterfrågan växer, men en viss problematik har dock kunnat identifieras. Det krävs bättre samverkan, större vilja, mer kunskap och mod för att satsa på närproducerat i större utsträckning, i synnerhet i skärgården. Restaurangerna måste inse betydelsen av det närproducerade och upplevelsen kring måltiden och därmed arbeta mer med exempelvis marknadsföring. Projektet Sverige – det nya matlandet tycks inte nått ut tillräckligt på lokal nivå varför vetskap om finansiella stöd och liknande inte finns, vilket kan innebära att möjligheter går förlorade. Vi tror att allt är sammankopplat då de problem som finns hindrar aktören att erbjuda närproducerat i större utsträckning vilket resulterar i att de heller inte marknadsför något de inte kan lova kunden.
 
Du kan läsa rapporten här: http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:440851/FULLTEXT01

Ämne: Lokal mat
Typ: Rapport
Årtal, källa: 2011, Södertörns högskola