Ändring av EG-förordning 396/2005 om bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel ändrad genom EU-förordning 2018/960

om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för lambda-cyhalotrin i eller på vissa produkter

Visa original

9 juli 2018 10:30