Ändring och rättelse av EG-förordning 110/2008 om märkning och skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker Ändrad genom EU-förordning 2018/1098

Om ändring och rättelse av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker

Visa original

9 augusti 2018 10:30