Publikation: EG) 178/2002 är grundläggande för all livsmedelslagstiftning.

Lagstiftningen omfattar hela livsmedelskedjan från odling och uppfödning av djur, genom produktions- och distributionsled fram till konsumentens tallrik.

I stort sett all lagstiftning om livsmedel gemensam inom hela EU. Sverige kan inte bestämma regler på egen hand utan gör det i samarbete med andra stater som är medelemmar i EU. De flesta reglerna om mat finns i EU-förordningar och i Livsmedelsverkets föreskrifter. EU-förordningarna gäller direkt utan att de skrivs in i föreskrifter. Här är några exempel på viktiga förordningar:

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 178/2002 är grundläggande för all livsmedelslagstiftning. Syftet är att skydda människors liv och hälsa. I förordningen finns kan du läsa om:

  • allmänna principer för hur EU och medlemsstaterna ska lagstifta inom livsmedelsområdet
  • livsmedelsföretagarnas grundläggande skyldigheter
  • hur EU:s livsmedelsmyndighet, EFSA, ska arbeta

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien innehåller allmänna hygienregler för livsmedelsföretagare.
I bilaga II finns regler om livsmedelslokaler, personlig hygien, transporter och hur livsmedel ska hanteras.

I bilaga I kan du läsa om hygienregler som gäller vid primärproduktion.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung. Reglerna kompletterar (EG) nr 852/2004.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd.
 
Länk till: EUR-Lex, Eu rätten

Ämne: Lagstiftning
Typ: Övrigt
Årtal, källa: (EG) 178/2002