Slutrapport Smak av Gävleborg 2015-2018

Nu avslutar Föreningen MatVärden projektet “Smak av Gävleborg”
som vi har drivit sedan 2015 med stöd beviljat av Tillväxtverket ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden och av Region Gävleborg.

Vi kan stolt konstatera att projektet har åstadkommit positiva resultat genom
kreativa, innovativa producenter och kompetenta och engagerade medarbetare.
MatVärden beskrivs idag som en drivande och viktig aktör som medlat, mäklat,
inspirerat, coachat, arrangerat utbildning, gett goda råd och drivit opinion genom goda mediakontakter.

Projektet har även genomfört insatser som på olika sätt syftar till att påverka förutsättningarna för
branschens utveckling i länet. Sammantaget har projektet lagt grunden till en ökad tillgång och
efterfrågan på regional mat. Föreningen MatVärden uppfattas idag som en ambassadör för lokal
livsmedelsproduktion, och det är vi glada och stolta över.

För att förvalta och utveckla arbetet ytterligare så har vi ansökt om och blivit beviljade att fortsätta
driva projekt under ännu en period. I september startar vi upp projektet ”Hållbar mat för framtiden”, som ska genomföras 2018–2021. Med den nationella livsmedelsstrategin som utgångspunkt har vi
format ett projekt med en målsättning att öka vår självförsörjningsgrad och därigenom skapa en
hållbar tillväxt i regionen.

Vi vill att fler livsmedelsföretag ska ges bättre förutsättningar för tillväxt och ökad lönsamhet genom ökad kunskap och kompetens inom en rad områden såsom- offentlig upphandling, produktutveckling, tillvaratagande av livsmedelsråvara från skogen och svinn i hela livsmedelskedjan, och även genom
att hitta nya logistiklösningar och försäljningskanaler.

Under 2018–19 driver vi även projektet ”Företagssamverkan för export till Italien”, med finansiering från Landsbygdsfonden, de sex hälsingekommunerna och Region Gävleborg. Projektet ska arbeta
med att företag i samverkan skapar en plattform för export av livsmedel från Hälsingland.

Så framtiden ser riktigt ljus ut och MatVärden kan fortsätta ”mata på”.

Till sist ett stort och innerligt TACK till alla som på olika sätt bidrar till våra måltider.

Karin Ånöstam,
Ordförande, Föreningen MatVärden

Vår sammanfattande folder om projektet kan du ladda ner här:

Hämta bifogad fil
5 oktober 2018 15:45