Ändring av EU-förordning 231/2012 Om fastställande av specifikationer för livsmedelstillsatser Ändrad genom EU-förordning 2018/1462

Om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller specifikationerna för vissa sorbitanestrar (E491 sorbitanmonostearat, E492 sorbitantristearat och E495 sorbitanmonopalmitat)

Visa original

11 oktober 2018 10:30