Ändring av EG-förordning 882/2004. Om kontroll av musslor. Ändrad genom EU-förordning 2018/222

Om ändring av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 vad gäller Europeiska unionens referenslaboratorium för kontroll av viral och bakteriell kontamination av musslor

Visa original

19 februari 2018 16:30