Ändring av EG-förordning 396/2005 Bekämpningsmedelsrester i livsmedel Ändrad genom EU-förordningarna 2018/685 2018/686 2018/687

Om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för abamektin, öl, fluopyram, fluxapyroxad, maleinsyrahydrazid, senapsfröpulver och teflutrin i eller på vissa produkter - EU-förordning 2018/685 Om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för klorpyrifos, klorpyrifos-metyl och triklopyr i eller på vissa produkter - EU-förordning 2018/686 Om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för acibenzolar-S-metyl, bensovindiflupyr, bifentrin, bixafen, klorantraniliprol, deltametrin, flonicamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenon, pendimetalin och teflubenzuron i eller på vissa produkter - EG-förordning 2018/687

Visa original

18 maj 2018 14:30