Ändring av förordningarna 669/2009 och 885/2014 om offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel ändrad genom EU-förordning 2018/941

om ändring av förordning (EG) nr 669/2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 när det gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 885/2014

Visa original

4 juli 2018 11:30