Ändring av EG-förordningen 396/2005. Om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester. Ändrad genom EU-förordning 2018/73 och 2018/78

Om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för kvicksilverföreningar i eller på vissa produkter - EU-förordning 2018/73 Om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för 2-fenylfenol, bensulfuron-metyl, dimetaklor och lufenuron i eller på vissa produkter - EU-förordning 2018/78

Visa original

23 januari 2018 09:30