Ändring av EG-förordning 110/2008. Om märkning samt skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker. Ändrad genom EU-förordning 2018/175

Om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker

Visa original

6 februari 2018 13:30